HATÁLY

Az internetes oldalt a ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidítve: ZKI Zrt., székhelye: 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula út 6., a továbbiakban: szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja. A honlap használatának feltétele, hogy Ön, mint felhasználó előzetesen elolvassa és elfogadja a jelen NYILATKOZAT teljes tartalmát. A honlapra történő belépéssel a felhasználó elismeri, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte, és magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Az üzemeltető neve: ZKI Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Az üzemeltető székhelye: 6000 Kecskemét, Mészöly Gyula út 6.
Az üzemeltető elektronikus levelezési címe: zki@zki.hu
Az üzemeltető cégbírósági bejegyzési száma: 03-10-100241
Az üzemeltető adószáma: 11575629-2-03

Tárhely szolgáltató: MediaCenter Hungary Kft.
székhelye: 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6
elektronikus levelezési címe: mediacenter@mediacenter.hu
WEB címe: www.mediacenter.hu

Felhasználó a honlapot az elfogadott nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna, a szolgáltató azonban bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató a felhasználó adatvédelmét Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, a hatályos 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: törvény) foglaltaknak megfelelően biztosítja. Felhasználó személyes adatainak megadása minden esetben önkéntes, és az adatkezelés jogalapja a Felhasználó, a törvény

20.§-ának (1) bekezdése által részletezettek szerinti hozzájárulása, amelyet az adatai közlésekor ad meg. A honlap használata, a látogatás során rögzített adatokkal végzett adatkezelések tekintetében, a nyilatkozatban foglaltak elfogadásának, és az itt meghatározott adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül.

 

A felhasználó a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A személyes adatok törlését, vagy módosítását Felhasználó a Szolgáltató zki@zki.hu e-mail címén kérheti.

A látogatáskor rögzített személyes adatok kezelője a szolgáltató, aki a Nyilatkozatban foglaltak alkalmazása során valamennyi hatályos magyar jogszabály adatkezelésre és adatvédelemre vonatkozó rendelkezéseinek betartására kötelezettséget vállal, különösen a fentebb már hivatkozott, a mindenkor hatályos 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseire, valamint az adatvédelmi biztosnak az Internettel összefüggő adatkezelések egyes kérdéseiről szóló ajánlásaira.

Az adatkezelés célja a Honlap hibamentes és felhasználóbarát módon történő működtetése és a Felhasználó részére a Szolgáltatóval történő megfelelő kapcsolattartás biztosítása. Szolgáltató a felhasználó egyedi elérésére alkalmas adatait (pl. e-mail címét) kizárólag belső felhasználás és kapcsolattartás céljából veszi igénybe, és minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatot az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót esetileg külön tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. Szolgáltató biztosítja az általa kezelt személyes adatok biztonságát a megfelelő intézkedésekkel, így különösen gondoskodik arról, hogy azok arra jogosulatlan harmadik személyek számára ne legyenek hozzáférhetőek.

A felhasználó személyes adatainak védelme kiemelten fontos a szolgáltató számára. Szolgáltató a hozzá az interneten keresztül eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. Amennyiben felhasználó bármely személyes adatot önként eljuttat szolgáltatóhoz, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt szolgáltató az adott szolgáltatás jellege által meghatározott célból és ideig (törvény 4.§. (1) és (2) bekezdése) nyilvántartsa és kezelje. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintett felhasználóval helyreállítható. Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára – a jogszabály vagy végrehajtandó bírósági, ill. hatósági határozat által előírt kötelező esetek kivételével, ill. az érintett hozzájárulása nélkül, semmilyen körülmények között nem továbbítja. Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat és információkat, különösen az alábbi célokra használhatja fel: piackutatás, piaci elemzés, vevői szokások elemzése, marketing tevékenység. Azonban a felhasználó személyére, a szolgáltatóval fennálló üzleti kapcsolatára vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést.

JOGORVOSLAT

Az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadók. Amennyiben vita esetén a felek peren kívül megegyezni nem tudnak, felhasználó szolgáltató döntésének közlésétől számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett/felhasználó választása szerint – az érintett/felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság soron kívül jár el. A szolgáltató esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni.

Amennyiben az Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatban kérdése vagy észrevétele merül fel, kérjük, írjon nekünk.